Danh sách phim tham gia bởi diễn viên: Kent Cheng Jak-Si