Danh sách phim tham gia bởi diễn viên: Kate Sasisarun Phiboonrattapong