Danh sách phim tham gia bởi diễn viên: Kaownah Kittipat Kaewcharoen