Danh sách phim tham gia bởi diễn viên: Cheng-Xuan Shih